INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het doel van dit beleid is om te beschrijven hoe de website wordt beheerd, met verwijzing naar de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers die deze raadplegen. 

Dit is informatie die wordt verstrekt op grond van de EU-verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, nr. 2016/679 en de toepasselijke Nederlandse wet inzake privacy voor degenen die interactie hebben met de webdiensten van Dealer Rent vanaf het adres www.leasysrent.nl, dat overeenkomt met de homepage van de website. 

De informatie wordt alleen verstrekt ten behoeve van de website van Dealer Rent en niet voor andere websites die door de gebruiker via een link kunnen worden geraadpleegd. 

1) Gegevensbeheerder 

De gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens is Leasys Nederland BV (hierna de "gegevensbeheerder"), gevestigd te Singaporestraat 92-100, 1175RA, Lijnden, Nederland. 

2) Type verwerkte gegevens  

2.1) Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt 

Na het lezen van de informatie, kunt u uw persoonlijke gegevens aan de website bekendmaken om toegang te krijgen tot vrij gekozen producten en diensten. Afhankelijk van uw toestemming worden uw persoonsgegevens verwerkt om het vrij gekozen product en / of dienst te activeren. 

 

De verwerking vindt altijd plaats: 

  1. in volledige overeenstemming met de bestaande wetgeving, op basis van de verstrekte informatie en op een eerlijke en transparante manier; 

  1. het verzamelen van een minimum aantal gegevens en in ieder geval alleen de gegevens verzamelen die nodig zijn voor de diensten die onder het contract vallen; 

  1. op een nauwkeurige en actuele manier; 

  1. de gegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is om de diensten uit te voeren die onder het contract vallen. 

2.2) Navigatiegegevens 

Tijdens hun normale werking verwerven de computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, bepaalde persoonlijke gegevens voor communicatie die impliciet zijn in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit zijn gegevens die niet worden verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde personen, maar die door hun aard, indien verwerkt en geassocieerd met gegevens van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk maken. Deze gegevenscategorie omvat IP-adressen, type browser, besturingssysteem, domeinnaam en adressen van websites van waaruit toegang is gemaakt of verlaten, informatie over de pagina's van de site die door de gebruikers zijn bezocht, tijdstip van toegang, tijd besteed aan elke pagina, analyse van het interne pad dat binnen de site wordt gevolgd en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. 

  1. het verbeteren van de kwaliteit van de service en het optimaliseren van de sitefunctionaliteit; 

  1. het gedrag van de gebruiker begrijpen om de online communicatie te verbeteren; 

  1. het voorbereiden van statistische informatie over het gebruik van de wesite. 

Uw gegevens kunnen worden gebruikt: 

  1. om te voldoen aan de vereisten van nationale wetten en mededelingen, evenals aan de voorschriften van toezichthoudende organen en met betrekking tot de verplichtingen voor het bewaken van operationele en kredietrisico's op bankniveau en 

  1. om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van computermisdrijven tegen de site en in geval van geschillen. 

Het verstrekken van de bovenstaande gegevens is nodig om door de website te navigeren en uw weigering om ze te verstrekken, impliceert de onmogelijkheid om dit te doen. 

De aangeleverde gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is voor de hier beschreven bewerkingen. 

Deze website maakt gebruik van technische en analytische cookies om een ​​correct gebruik van de website mogelijk te maken en uw browse-ervaring te verbeteren. Zie het Cookiebeleid op www.leasysrent.nl voor meer informatie, om de cookies die door de site worden gebruikt te kennen en deze eventueel uit te schakelen. 

3) Doel van de verwerking 

De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het invullen van dit online formulier, worden verwerkt om uw registratie op dit portaal te beheren en om u de daarmee verbonden diensten te leveren. De verstrekking van de gevraagde gegevens voor de doeleinden waarnaar in dit punt wordt verwezen, is noodzakelijk voor het contact dat u hebt aangevraagd, en elke weigering om ze te verstrekken, maakt het onmogelijk om de door u gevraagde contact- en informatieactiviteiten uit te voeren. De verstrekte gegevens 

4) Verwerkers van uw persoonlijke gegevens 

Voor de verschillende doeleinden die hierin worden beschreven, kan de gegevensbeheerder uw gegevens, in alle gevallen met inachtneming van de rechten en garanties uiteengezet in de huidige wetgeving, meedelen aan: 

 

Waar nodig zullen de aangegeven onderwerpen adequaat worden aangesteld als gegevensverwerkers in de formulieren die vereist zijn door de geldende wet. 

5) Hoe wij uw gegevens verwerken 

De verwerking van gegevens voor elk van de bovengenoemde doeleinden zal plaatsvinden met behulp van geautomatiseerde en telematicamethoden, en in het bijzonder via gewone of elektronische post, telefoon (inclusief automatische oproepen, sms, mms enz.), Fax en elk ander computerkanaal. (bijv. websites, mobiele apps) en op papier. 

 

6) Functionaris voor gegevensbescherming 

Voor alle directe contacten - formeel en dringend, anders dan die voor het uitoefenen van uw rechten vermeld in paragraaf 7) - kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres:dataprotection.nl@fcagroup.com evenals via de aanvullende contactkanalen voorzien in paragraaf 7) van deze informatie. 

7) Uw rechten 

Met betrekking tot de hierboven vermelde verwerking van persoonsgegevens, kunt u vragen: 

U heeft het recht om uw rechten uit te oefenen door contact op te nemen met de klantenservice van Leasys Nederland BV op de volgende adressen: 

De gegevensbeheerder zal binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst op uw verzoeken reageren, verlengd tot 60 (zestig) dagen, rekening houdend met complexiteit en aantal; na deze voorwaarden heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens in de formulieren en volgens de methoden die in de geldende wet zijn vermeld. 

8) Overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte 

Uw gegevens worden door ons niet overgedragen naar een derde land buiten de EU of naar een internationale organisatie, behalve in uitzonderlijke en strikt noodzakelijke gevallen. Indien nodig, om technische of operationele redenen, kunnen dezelfde gegevens worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie, mits een passend beschermingsniveau wordt gegarandeerd, waarvoor een specifiek adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Elke overdracht van uw persoonsgegevens naar niet-EU-landen, bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, is alleen mogelijk als voldoende garanties van contractuele of contractuele aard worden geboden door de betrokken gegevensbeheerders en verwerkers, inclusief standaardcontractuele clausules voor gegevensbescherming. De doorgifte van uw gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie, 

9) Bewaartermijn van gegevens 

Als algemene regel bewaren we uw gegevens slechts gedurende de tijd die nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, in overeenstemming met het evenredigheids- en noodzakelijkheidsbeginsel zoals voorzien door de toepasselijke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens. Bij het bepalen van de bewaartermijn baseren we ons op de wetten die van toepassing zijn op de activiteiten en sectoren waarin het bedrijf actief is, evenals de aanwijzingen die de Toezichthouder Persoonsgegevens via de toepasselijke bepalingen geeft. Zodra de bewaartermijnen zijn verstreken, zullen we de gegevens verwijderen of anonimiseren. 

10) Updates van deze privacy verklaring 

In geval van verandering of vanwege updates of aanpassingen, wordt deze informatie verstrekt via periodieke communicatie of kan deze op uw verzoek op de website worden geraadpleegd in het betreffende gedeelte gewijd aan de bescherming van persoonsgegevens.